English:-

            1.  Dr. R.P. Yadav

            2.  Dr. R.P. Singh

            3.  Dr. Aliya Shobi Khan

            4. Mrs. Sharmila

Geography:-

            1.  Smt. Sushma Yadav

            2.  Dr. Yash Pal

            3.  Dr. Mamta Siddharth

            4.  Smt. Anju Rani 

            5.  Dr. Dalip Singh

Commerce:-

            1.  Dr. Kavita Kumari

            2.  Sh. Karan Singh  

Computer Science:-

            1.  

Mathematics:-

            1.  

Political Science:-

            1.  Dr. Anita Tanwar

            2. Ms. Suman Yadav

 Hindi:-

            1.  

Sanskrit:-

            1. 

Defence Studies :-

           1. Sh. Sohan Singh

Music Vocal :-

           1. Sh. Om Prakash

Home Science:-

           1. Smt. Priyanka Yadav

Chemistry :-

           1. Sh. Gian Chand

Botany :-

           1. Dr. Puran Prabha

           2. Smt. Sadhana Yadav

Zoology:-

           1. 

Sociology:-

   1. 

History:-

           1. Sh. Sunil Kumar