English:-

            1.  Dr. R.P. Singh

            2.  Dr. Ajay Thakan

            3.  Dr. Aliya Shobi Khan

            4. Mrs. Sharmila

            5. Dr. Neelam Yadav

    6.  Dr. Poonam Yadav

            7.  Dr. Preeti Yadav

            8.  Dr. Jyoti Yadav

            9.  Dr. Suman Yadav

            10. Dr. Radhika

            11. Dr. Munesh 

Commerce:-

            1.  Dr. Parul Gupta

            2.  Smt. Manmeet Kaur  

    3.  Sh. Praveen Gupta

            4.  Smt. Sweety Goyal

            5.  Smt. Pooja Batra

Computer Science:-

            1.  Dr. Ashwini Bhardwaj

Geography:-

            1.  Dr. Yash Pal

            2.  Smt. Anju Rani 

            3.  Dr. Mamta Siddharth

            4.  Dr. Dalip Singh

    5.  Smt. Sunita Yadav

    6.  Dr. Sunita Jakhar

            7. Dr. Shublata Yadav

    8.  Smt. Sweta Yadav

            9.  Smt. Madhu

Mathematics:-

            1.  Dr. Raman Singh

            2.  Smt. Manisha Tayal

            3.  Dr. Poonam

            4.  Smt. Poonam Bai

    5.  Smt. Samta Yadav

    6.  Dr. Mamta

            7. Smt. Usha Yadav

Political Science:-

            1.  Ms. Suman Yadav

            2.  Dr. Poonam

            3.  Dr. Girish Yadav

            4.  Dr. Geeta Yadav

    5.  Smt. Sunita Yadav

 Hindi:-

            1.  Dr. Mamta Sharma

    2.  Sh. Subhash Chand Saini

            3.  Dr. Rinku Kumari

            4.  Dr. Anil Kumari

    5. Smt. Anita Gupta

Sanskrit:-

            1. Smt. Lalita Yadav

    2. Smt Jyoti

Defence Studies :-

           1. Sh. Naresh Kumar

Music Vocal :-

           1. Sh. Om Prakash

           2. Smt. Manisha Saini

Music Insrumental :-

           1. Smt Mandeep Yadav

   2. Smt. Harmeet Kaur

Home Science:-

           1. Smt. Priyanka Yadav

Chemistry :-

           1. Sh. Chiranjiv Tayal

   2. Sh. Sandeep Kumar

   3. Smt. Neetu Yadav

           4. Ms. Sonam

Botany :-

           1. Smt. Sadhana Yadav   

   2. Dr. Neelam Yadav

Zoology:-

           1. Dr. Rekha Saini

Sociology:-

   1. Sh. Naveen Kumar

History:-

           1. Sh. Sunil Kumar

           2. Smt. Sharmila Yadav

Psychology :-

           1. Dr. Priyanka 

           2. Dr. Vandana Kumari